Loading...

Paleis voor Volksvlijt

/Paleis voor Volksvlijt
Paleis voor Volksvlijt2019-09-15T14:03:14+00:00

Stichting Paleis voor Volksvlijt

Paleis voor Volksvlijt is een culturele stichting die is opgericht met als doel het klimaat voor (podium-)kunsten in de regio ‘s-Hertogenbosch te stimuleren. Paleis voor Volksvlijt produceert samen met makers uit de streek, voorstellingen die de identiteit van de regio ‘s-Hertogenbosch centraal stellen. Voorstellingen van Paleis voor Volksvlijt gaan in of nabij ‘s-Hertogenbosch in première. Soms zullen voorstellingen daarna buiten de regio gaan reizen.

Paleis voor Volksvlijt was oorspronkelijk een groot glazen gebouw in Amsterdam. Het werd in 1864 geopend, en was bedoeld als culturele publiekstrekker. Er werden tentoonstellingen gehouden en wekelijks concerten gegeven door een Paleisorkest. Ook werden er enige tijd opera’s  opgevoerd. In april 1929 werd het Paleis voor Volksvlijt door brand verwoest.

In de glorietijd van de jaren ’80 was het klimaat voor de podiumkunsten in ‘s-Hertogenbosch zeer goed te noemen. Podia werden veel bespeeld door amateurs, hetgeen ook de behoefte van diezelfde vrijetijd-beoefenaars – en hun achterban – aan door professionals gebrachte podiumkunsten aanwakkerde.

Vandaag de dag stagneert de publieke belangstelling voor het theater. Een tekort aan identificatie met het aanbod en de mensen die dat aanbod creëren is waarschijnlijk één van de oorzaken. Er zitten als het ware wat scheurtjes in de sporten van de participatieladder. Dit tekort aan couleur locale geldt overigens niet alleen voor Den Bosch. Ook in de provincie Noord-Brabant als geheel, worden maar weinig voorstellingen gemaakt die de lokale culturele identiteit centraal stellen.

Paleis voor Volksvlijt wil dat tij keren en is opgericht vanuit de behoefte om de kunst- en cultuurbeleving in de stad en de provincie te vernieuwen, en de aandacht voor de podiumkunsten te bevorderen.

Het kerndoel is om alle inwoners van de stadsregio ‘s-Hertogenbosch tot meer theaterbezoek te bewegen. Subdoelen zijn het versterken van de trots op het regionale erfgoed, en de kunst en cultuur en de makers uit de streek, en het versterken van deze aspecten in kwaliteit en kwantiteit.

Paleis voor Volksvlijt is een virtueel Stadstheater, dat lokale (podium-)kunstenmakers uitnodigt om zich door de cultuur van de stad, de streek en de provincie te laten inspireren tot het creëren en uitvoeren van laagdrempelige maar kwalitatief hoogwaardige theaterprojecten.

Door identificatie met plaats- en streekgenoten, en met thema’s uit de dagelijkse leefomgeving, wordt het voor burgers veel vanzelfsprekender om theatervoorstellingen te gaan bezoeken. Wij geloven dan ook dat nieuw en meer theaterpubliek kan worden aangesproken, door in te zetten op (professionele) makers uit de regio en op Bossche en Brabantse onderwerpen.

De inspiratie wordt ontleend uit de materiële en immateriële zaken die samen het DNA van ‘s-Hertogenbosch en haar omgeving vormen. Carnavalvieren, Maria-verering, marktbezoek, sportbeleving en de bourgondische inslag zijn elementen van de identiteit van de inwoners ‘s-Hertogenbosch. Locaties zoals het Bossche Broek – moeras, de (binnen-)Dieze, de stadswallen, het spoorgebied, de volkswijken en de bedrijventerreinen zijn potentieel onderwerp. Instituten zoals het bisdom, het gerechtshof, het stadsarchief of de ZLTO en panden zoals de Willem-II, de Gruyterfabriek, de drie Mollen en de Sint Jan’s kathedraal bieden volop inspiratie.

Paleis voor Volksvlijt initieert theatrale projecten en nodigt bij ieder project passende partners uit om vorm te geven aan een project. Als onderdeel van onze strategie proberen wij nieuwe, vooral onverwachte verbindingen in stad, streek en provincie te vinden die tot gevolg hebben dat nieuwe allianties en initiatieven ontstaan. Bijvoorbeeld:

  • Vluchtelingen worden betrokken bij de plannen voor de ontwikkeling van een Odyssee over de binnenwateren van de stad (de Binnendieze).
  • Bij sportverenigingen maakt latent theaterpubliek, letterlijk over de volle breedte van de gemeente op een onverwachte manier kennis met theater als vorm van vrijetijdsbesteding
  • Door de wol geverfde en beginnende theatermakers worden in een productieteam samengebracht zodat zij van elkaar kunnen leren. De mix van bewezen werkmethoden en met jeugdig enthousiasme gebrachte uitingen kunnen de synergie aanzienlijk vergrootten en helpt om doelgroepen uit verschillende leeftijdscategorieën aan te spreken.

Het Paleis is aanjager, producent, gezelschap, netwerk en een community ineen en richt zich overwegend op de podiumkunst-disciplines Theater, Dans, Film, Taal, Muziek (waarbij ontmoetingen met vormen van beeldende kunst niet worden geschuwd). Beoogd wordt een bonte mix aan voorstellingstypes, waardoor het Paleis-publiek kennis maakt met diverse vormen van theater. Van opera tot toneel, van monoloog tot massaal spektakel, en van comedy tot tragedie.

De kern van Paleis voor Volksvlijt is dat er voorstellingen worden gemaakt voor en door en over Den Bosch en haar Bosschenaren: het zijn “culturele streekproducten” van Bossche bodem.

De Stichting Paleis voor Volksvlijt is nog in de beginfase. Het fundament wordt gelegd, eerste stapjes werden al gemaakt, het eerste succesvolle project Gilles werd (avant le lettre) al op de planken gebracht.

In eerste instantie jaagt de Stichting het proces aan, door middel van door haar met medewerking van professionele en vrijetijds- theatermakers voorstellingen te organiseren en produceren. In de eerste vijf jaren neemt Paleis voor Volksvlijt het voortouw en zal het initiatieven aanjagen. Daarna wordt er vooral gewerkt met initiatieven die uit de stad komen. Zo wordt langzamerhand een klimaat geschapen waarin de Bosschenaar de weg vindt naar de stedelijke theaters omdat in die theaters zijn hart en de ziel worden vertolkt.

Verduurzaming van het Paleis ontstaat zodra zich nu nog onbekende makers aandienen bij het projectbureau, en bedrijven vragen om uitvoering van eerder gerealiseerde formats en steeds meer burgers de weg naar de theaters in de gemeente vinden.

Het productieplatform fungeert behalve als theaterproducent ook als een multidisciplinair netwerk dat zich in de loop der tijd gaat ontwikkelen. Het is de nadrukkelijk de bedoeling dat vanuit de ontmoetingen met de partners weer nieuwe ideeën, initiatieven en samenwerkingen ontstaan. Vanwege de geografisch afgebakende doelstelling van de stichting kunnen we op voorhand al een aantal potentiële partners benoemen: de gemeente ‘s-Hertogenbosch, in het bijzonder de Cultuurafdeling en het stadsarchief van de gemeente, alle culturele instellingen en alle bedrijven en sportverenigingen van de gemeente. Partners die bijdragen in kennis en kunde, in natura sponsoren van kennis en, locaties en materialen zijn even zo zeer welkom als financiële bijdragen.