hide button
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { jQuery(function($){ var mywindow = $(window); var mypos = mywindow.scrollTop(); mywindow.scroll(function() { if (mypos > 50) { if(mywindow.scrollTop() > mypos) { let headerHeight = $('#stickybutton').outerHeight(); $('#stickybutton').css('transform','translateY(+50px)'); } else { $('#stickybutton').css('transform','translateY(0px)'); } } mypos = mywindow.scrollTop(); }); }); });

Over Paleis

Stichting Paleis voor Volksvlijt produceert, samen met makers uit de streek, culturele activiteiten die de identiteit van de regio ‘s-Hertogenbosch centraal stellen. Paleis voor Volksvlijt wil zo het klimaat voor de (podium-)kunsten in de regio ‘s-Hertogenbosch stimuleren.

Doel van Paleis voor Volksvlijt

In de glorietijd van de jaren ’80 was het klimaat voor de podiumkunsten in Den Bosch zeer goed te noemen. Podia werden veel bespeeld door amateurs; het wakkerde bij hen én hun achterban ook de behoefte aan door professionals gebrachte podiumkunsten aan.

Vandaag de dag stagneert de publieke belangstelling voor het theater. Een tekort aan identificatie met het aanbod, en de mensen die dat aanbod creëren, is waarschijnlijk één van de oorzaken – er zitten als het ware wat scheurtjes in de sporten van de participatieladder.

Dit tekort aan couleur locale geldt niet alleen voor ‘s-Hertogenbosch. Ook in de provincie Noord-Brabant als geheel, worden maar weinig voorstellingen gemaakt die de lokale culturele identiteit centraal stellen.

Paleis voor Volksvlijt wil dat tij keren. Het is opgericht vanuit de behoefte om de kunst- en cultuurbeleving in de stad en de provincie te vernieuwen, en de aandacht voor de podiumkunsten te bevorderen.

Kerndoel daarbij is om alle inwoners van de stadsregio ‘s-Hertogenbosch tot meer theaterbezoek te bewegen. Subdoelen zijn het versterken van de trots op het regionale erfgoed, de kunst en cultuur en de makers uit de streek, en het versterken van deze aspecten in kwaliteit en kwantiteit.


Werkwijze van Paleis voor Volksvlijt

Paleis voor Volksvlijt is een ‘virtueel stadstheater’, dat lokale (podium-)kunstenmakers uitnodigt om zich door de cultuur van de stad, de streek en de provincie te laten inspireren tot het creëren en uitvoeren van laagdrempelige, maar kwalitatief hoogwaardige, theaterprojecten.

Door identificatie met plaats- en streekgenoten en met thema’s uit de dagelijkse leefomgeving, wordt het voor burgers veel vanzelfsprekender om theatervoorstellingen te bezoeken. Wij geloven dan ook dat nieuw en meer theaterpubliek kan worden aangesproken, door in te zetten op (professionele) makers én onderwerpen uit de regio.

De inspiratie halen we uit de materiële en immateriële zaken die samen het DNA van ‘s-Hertogenbosch en haar omgeving vormen: carnaval, Mariaverering, marktbezoek, sportbeleving en de bourgondische inslag vormen mee de identiteit van de Bosschenaren.

Locaties zoals het Bossche Broek, de (Binnen-)Dieze, de stadswallen, het spoorgebied, de volkswijken en de bedrijventerreinen zijn potentiele onderwerpen. Instituten zoals het bisdom, het gerechtshof, het stadsarchief of de ZLTO en panden zoals de Willem-II, de Gruyterfabriek, Drie Mollen en de Sint-Janskathedraal bieden volop inspiratie.

Voortbrengselen van Paleis voor Volksvlijt

Paleis voor Volksvlijt initieert theatrale projecten en nodigt passende partners uit om vorm te geven aan het project. Als onderdeel van onze strategie proberen wij nieuwe, vooral onverwachte verbindingen in stad, streek en provincie te vinden, waardoor nieuwe allianties en initiatieven ontstaan.

Bijvoorbeeld:

• Vluchtelingen worden betrokken bij de plannen voor de ontwikkeling van een Odyssee over de binnenwateren van de stad (de Binnendieze).

• Bij sportverenigingen maakt latent theaterpubliek, letterlijk over de volle breedte van de gemeente, op een onverwachte manier kennis met theater als vorm van vrijetijdsbesteding

• Door de wol geverfde en beginnende theatermakers worden in een productieteam samengebracht zodat zij van elkaar kunnen leren. De mix van bewezen werkmethoden en met jeugdig enthousiasme gebrachte uitingen kunnen de synergie aanzienlijk vergroten en helpt om doelgroepen uit verschillende leeftijdscategorieën aan te spreken.

Het Paleis is aanjager, producent, gezelschap, netwerk en een community tegelijk en richt zich overwegend op de podiumkunstdisciplines theater, dans, film, taal en muziek (waarbij ontmoetingen met vormen van beeldende kunst niet worden geschuwd). Beoogd wordt een bonte mix aan voorstellingstypes, waardoor het Paleispubliek kennis maakt met diverse vormen van theater: van opera tot toneel, van monoloog tot massaal spektakel, van comedy tot tragedie.

De kern van Paleis voor Volksvlijt is dat er voorstellingen worden gemaakt voor en door en over ‘s-Hertogenbosch en haar inwoners: het zijn culturele streekproducten van Bossche bodem.

Het oorspronkelijke Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam werd in 1864 geopend en was een culturele publiekstrekker.

In het grote glazen gebouw werden tentoonstellingen gehouden, wekelijks concerten gegeven door een Paleisorkest en opera’s opgevoerd. In april 1929 werd het Paleis voor Volksvlijt door brand verwoest.

Paleis voor Volksvlijt is een culturele stichting die is opgericht met als doel het klimaat voor (podium-) kunsten in de regio ‘s-Hertogenbosch te stimuleren. Paleis voor Volksvlijt produceert samen met makers uit de streek, voorstellingen die de identiteit van de regio ‘s-Hertogenbosch centraal stellen.

Voorstellingen van Paleis voor Volksvlijt gaan in of nabij ‘s-Hertogenbosch in première. Soms zullen voorstellingen daarna buiten de regio gaan reizen.